vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Việt Nam: Chuẩn bị nhân sự quá tuổi, tái cử làm lãnh đạo

Cập nhật lúc 21-12-2015 15:52:22 (GMT+1)
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có nhiều thay đổi về nhân sự, nhiều khả năng 'bộ tứ' vẫn ở lại. Tuy nhiên, mọi việc vẫn sẽ phải chờ đến Hội nghị 14. Việc “bức thư Thủ tướng” được tung ra đã báo hiệu những căng thẳng khó lường.

Theo báo Vietnamnet: Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị TƯ 13 chiều 21.12, đề cập nội dung chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban chấp hành TƯ đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các ủy viên TƯ khoá 11 (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các ủy viên TƯ khoá 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá 12.

TƯ cũng đã bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các vị đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 12; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự UB Kiểm tra Trung ương khoá 12.

Các ủy viên TƯ khoá 11 (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Chuẩn bị nhân sự quá tuổi tái cử

Thông báo của hội nghị TƯ 13 cũng cho hay, Ban chấp hành TƯ Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các vị được TƯ khoá 11 nhất trí giới thiệu ứng cử ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ khoá 12 để trình Đại hội Đảng 12 xem xét, quyết định.

Ban chấp hành TƯ Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các vị đủ điều kiện, trong độ tuổi được TƯ khoá 11 nhất trí giới thiệu ứng cử ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UB Kiểm tra Trung ương khoá 12.

Đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng khoá 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình hội nghị TƯ 14 xem xét, quyết định.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc hội nghị.

Thông cáo của hội nghị nêu rõ:

1- Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận tán thành, nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu QH, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng 12.

Trung ương thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị và ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản của các ủy viên Trung ương để hoàn chỉnh lần cuối các văn kiện trình Đại hội 12 gồm:

- Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá 11 với tiêu đề: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

- Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khoá 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 2016 - 2020.

2- Ban chấp hành Trung ương thảo luận và thông qua :

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khoá 11.

- Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

3- Ban chấp hành Trung ương thảo luận và thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội 12, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội 12; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến đóng góp của Trung ương, hoàn chỉnh dự thảo các quy chế nói trên để trình Đại hội Đảng 12.

4- Trung ương thảo luận và thông qua: dự kiến nội dung và chương trình làm việc Đại hội 12 trình Đại hội xem xét, quyết định. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20/1 đến ngày 28/1/2016 tại Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1, khai mạc chính thức vào ngày 21/1.

5- Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các vị được Trung ương giới thiệu ứng cử ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 để trình Đại hội Đảng 12 xem xét, quyết định.

Trung ương cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các vị đủ điều kiện, trong độ tuổi được Trung ương nhất trí giới thiệu ứng cử ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UB Kiểm tra Trung ương khoá 12; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

5- Ban chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá 11; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội 11; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của UB Kiểm tra Trung ương khoá 11.

Trung ương giao Bộ Chính trị và UB Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh các báo cáo này và chuyển giao Ban chấp hành Trung ương khoá 12 xem xét, quyết định.

6- Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban: Văn kiện, Kinh tế - xã hội, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội 12 và các cơ quan chức năng, tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại để bảo đảm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng thành công tốt đẹp.

Nguồn: Linh Thư/Vietnamnet.vn

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: